Szkoła Podstawowa nr 13 im. Kolejarzy Polskich
w Zduńskiej Woli

Historia

H I S T O R I A    S Z K O Ł Y

  

     Szkoła rozpoczęła swoją działalność 15 kwietnia 1945 roku. Kierownikiem szkoły został Władysław Durski. Pierwszymi nauczycielkami były: Zofia Kołodziejska, Jadwiga Kaczorowa, Pelagia Durska, Franciszka Kramarska, Alfreda Żarnecka, Maria Woźniakowska i Janina Karwecka. Placówkę urządzono w poniemieckim baraku przy ul. Wojska Polskiego. Otworzono siedem oddziałów w klasach od pierwszej do piątej, liczących ogółem 328 uczniów. Od września 1945 roku szkoła otrzymała jeszcze jeden barak, a rok później – trzeci. Baraki były zdewastowane i w fatalnym stanie technicznym , dlatego też w 1952 roku ówczesny Komitet Rodzicielski, na czele którego stał Józef Policiński, pojął starania o budowę nowej szkoły. Rozpoczęto ją w 1958 roku przy ulicy 1-go Maja. Nową szkołę oddano do użytku 6 lutego 1961 roku. Wraz ze szkoła wybudowano również Dom Nauczyciela. Nowy budynek miał 15 sal lekcyjnych, w tym pracownie przedmiotowe: biologiczną, fizyczno-chemiczną, pracownię do prac ręcznych oraz salę gimnastyczną. W 1961 roku do szkoły uczęszczało 636 uczniów i pracowało 13 nauczycieli.

     W latach siedemdziesiątych, z inicjatywy ówczesnego dyrektora Kazimierza Derdaka i przy współpracy Zakładu Taboru Kolejowego, a szczególnie dzięki jego Naczelnikowi Marianowi Fijołkowi, poczyniono wiele zmian wewnątrz budynku szkoły. W związku ze wzrastającą liczbą uczniów, część korytarzy szkolnych zaadoptowano na sale lekcyjne.

     W 1978 roku szkoła otrzymała imię Aleksandra Zawadzkiego, które zostało zniesione z początkiem lat dziewięćdziesiątych.

     Przez wiele lat dzieci uczyły się na dwie zmiany systemem przemiennym. Dlatego też już w latach osiemdziesiątych zrodził się pomysł rozbudowy szkoły. W 1987 roku dyrektor Ryszard Łęski powołał Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły. Postawił on sobie za cel powiększenie istniejącego dziś budynku szkolnego o segment dla nauczania przedszkolnego i początkowego. Niestety, sytuacja ekonomiczna w latach dziewięćdziesiątych spowodowała  wstrzymanie wpłat i dalsze działanie zmierzające do rozbudowy szkoły. Pieniądze, które udało się zebrać, przeznaczono na bieżące potrzeby remontowe.

   W roku 1999 zgodnie z założeniami reformy oświatowej budynek szkoły podzielono. Drugie piętro zostało przeznaczone dla nowo powstałego wówczas Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Maksymiliana Marii Kolbe. Od 2002 roku, kiedy dyrektorem szkoły była Małgorzata Antczak, rozpoczęły się prace remontowe, mające na celu wymianę okien i wykonanie elewacji zewnętrznej budynku. Panią Dyrektor wspierał Samorząd Miejski, rodzice i sponsorzy. W celu pozyskania dodatkowych funduszy wynajęto pomieszczenia dla sklepiku i telewizji kablowej.

   Od momentu powstania placówki, nauczyciele, oprócz prowadzenia zajęć dydaktycznych przewidzianych programem nauczania, starali się rozwijać zainteresowania i uzdolnienia uczniów. Na przestrzeni lat w szkole były prowadzone kółka zainteresowań: polonistyczne,  matematyczne, teatralne, recytatorskie, plastyczne, instrumentalno-wokalne, fotograficzne, językowe- najpierw języka rosyjskiego, a potem języka angielskiego oraz działały organizacje: LOP, SKO, UKS "Lider", PCK, SKKT oraz Samorząd Uczniowski.

   Wśród wielu organizacji szkolnych najpiękniej w pamięci karszniczan zapisali się harcerze. Ich tradycje są przeogromne. Drużyna harcerska, na czele, której stała dh. Irena Trzcińska, istniała jeszcze przed II wojną światową. Po 1945 roku wznowiono jej działalność. Do lat 60-tych harcerze mieli swoją siedzibę w małym budynku koło apteki PKP. Na przełomie lat 60 i 70 szczep przeniósł się do harcówki w Szkole Podstawowej nr 13. Postaci, wokół których kwitło harcerskie życie kulturalne to: dh. Józef Hołyst, dh. Marian Marchwicki, dh. Grażyna Wilczyńska – Szeńska, dh. Waldemar Karbowiak  oraz dh. Andrzej Woźniak i B. Chmielewska. W latach osiemdziesiątych istniały chór i trzy harcerskie zespoły wokalne. Dla uczniów, których pasją była turystyka, organizowane były wycieczki oraz rajdy piesze. Przez wiele lat działalnością tą zajmowała się Danuta Kluska. Wraz ze zmianami geopolitycznymi w Europie, nasi uczniowie zaczęli jeździć na wycieczki do Francji, Danii, Włoch, Czech i na Słowację.

   W ciągu pięćdziesięciu lat funkcjonowania szkoły jej uczniowie odnosili liczne sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zajmowali najwyższe miejsca w Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej, Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej, Regionalnych Sztafetowych Biegach Przełajowych oraz Mistrzostwach Wojewódzkich w Koszykówce.

  Od chwili przejęcia szkoły przez samorząd lokalny poprawiła się sytuacja finansowa. Trzynastka ciągle się zmienia. Środowisko karsznickie traktowało ją i traktuje jako „swoją szkołę”. Rodzice pomagają w remontach, wspierają finansowo, a przede wszystkim włączyli się w życie kulturalne placówki. Od kilku już lat wspólnie z Radą Pedagogiczną przygotowują festyny rodzinne i kiermasze świąteczne.

   25 listopada 2008 roku Szkoła Podstawowa nr 13 przyjęła imię Kolejarzy Polskich i sztandar - wartości, które reprezentują i reprezentowali kolejarze – szacunek dla drugiego człowieka, pracowitość, miłość do ojczyzny – oddają w pełni postawę godną naśladowania.

   W 2008 roku szkoła rozpoczęła współpracę ze Stowarzyszeniem „Przyjazna Szkoła”. Celem członkostwa w stowarzyszeniu jest uzyskanie wsparcia finansowego.

   Od 2014 roku obowiązki dyrektora szkoły pełni pani Iwona Kamińska.

W listopadzie 2009 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowej sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym i sanitarnym oraz boiska z nawierzchnią tartanową. Ostatnimi inwestycjami na terenie szkoły była naprawa dachu i wymiana instalacji centralnego ogrzewania łącznie z kotłownią. W miarę możliwości finansowych doposażone są pracownie przedmiotowe w sprzęt audiowizualny, pomoce dydaktyczne, komputery i meble.

    Obecnie szkoła dysponuje 9 pracowniami przedmiotowymi, pracownią komputerową, salą dla oddziału przedszkolnego, świetlicą, biblioteką, stołówką, gabinetem pielęgniarskim oraz dwiema salami gimnastycznymi. Szkoła przystąpiła do projektów ministerialnych, dzięki tym programom biblioteka otrzymała komputery i utworzono Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, natomiast w świetlicy dzieci mogą korzystać z sali zabaw „Radosna Szkoła”.

   Dzięki współpracy szkoły z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej uczniowie z rodzin o niskich dochodach objęci są programem pomocy – otrzymują oni bezpłatne obiady.

   Codziennie uczy się w naszej szkole 383 uczniów w 19 oddziałach, pracuje 36 nauczycieli oraz 11 pracowników administracji i obsługi. Liczba uczniów zwiększyła się od roku szkolnego 2017/2018 o cztery oddziały gimnazjalne ( w wyniku reformy oświaty zlikwidowano publiczne gimnazja).

   Bierzemy aktywny udział w życiu społeczno – kulturalnym miasta i środowiska lokalnego. W kalendarzu uroczystości szkolnych stałe miejsce zajmują: uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Rocznica Odzyskania Niepodległości 11 listopada; Święto Szkoły, Jasełka Bożonarodzeniowe połączone z wystawą świątecznych prac plastycznych; zabawy karnawałowe dla uczniów; WOŚP; Dzień Babci i Dziadka; ; Bicie Rekordu w Resuscytacji; Akademia Bezpieczeństwa; Dzień Ziemi; Wielkanoc; Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja; Dzień Dziecka; Festyn Rodzinny i  kiermasze świąteczne.

   Poczet Sztandarowy reprezentuje szkołę na uroczystościach organizowanych przez Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe: Dzień Sybiraka – 17 września, Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada, Święto Patrona Miasta, rocznica Zbrodni Katyńskiej i rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.Ważnym elementem procesu dydaktycznego jest zwrócenie uwagi uczniom na problemy współczesnego świata. Dlatego też szkoła chętnie podejmuje akcje charytatywne: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Góra Grosza, Gorączka Złota oraz Pomoc Dzieciom z Afryki ( w ramach akcji UNICEF). Społeczność szkolna i rodzice wspierają finansowo uczniów dotkniętych poważnymi kłopotami zdrowotnymi. Samorząd Uczniowski przeprowadził zbiórkę książek i bajek na płytach CD dla dzieci przewlekle chorych ze Szkoły Podstawowej w Rafałówce.

   Uczniowie rozwijają swoje uzdolnienia i zainteresowania w różnego rodzaju zajęciach, kołach przedmiotowych, konkursach i zawodach sportowych, tworzą gazetkę szkolną „Trzynacha”, śpiewają i muzykują w zespole instrumentalno – wokalnym „ Świetliczek” ( najwyższe miejsca w konkursach „Buźka” „Międzyszkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek”, „Misteria Wielkanocne”). Przedstawienia dla uczniów i przedszkolaków przygotowuje Teatrzyk Szkolny „Trzynastka”, zdolności plastyczne rozwijają na zajęciach koła „Pędzelek” ( zdobywają nagrody w konkursach organizowanych przez zduńskowolskie Domy Kultury), recytują poezję na corocznym konkursie „Poezja Lat Dziecięcych”, biorą udział w Ogólnopolskich Konkursach Przedmiotowych „Olimpus”, „Potyczkach Matematycznych”, Turnieju BRD i „Konkursie Biblijnym”. W szkole działa Uczniowski Klub Sportowy „Lider”. Cyklicznie UKS organizuje imprezy sportowe dla uczniów: „Mikołaj na sportowo” dla uczniów klas 1-3, Mistrzostwa Szkoły w biegu na 600m dla uczniów klas 4-6. Uczniowie biorą udział w zawodach sportowych organizowanych przez Zduńskowolski Szkolny Związek Sportowy. Startują w biegach przełajowych, mini piłce siatkowej, mini piłce ręcznej, mini piłce koszykowej, mini piłce nożnej, tenisie stołowym, czwórboju lekkoatletycznym. Największe sukcesy odnosimy w lekkiej atletyce i tenisie stołowym. Czwartoklasiści co roku poznają zasady ruchu drogowego i zdają egzamin na kartę rowerową w miasteczku rowerowym przy SP nr 9 w Zduńskiej Woli. Nie przerwanie na terenie szkoły działają organizacje: LOP, PCK, UKS „Lider” oraz Samorząd Uczniowski.

   Nasza szkoła może poszczycić się dużą liczbą uczniów, którzy otrzymują stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce ufundowane przez władze miasta.

   Aby poznać różną kulturę i tradycję regionów Polski oraz państw Unii Europejskiej organizowane są liczne wycieczki w ciekawe miejsca np: do muzeów, ogrodów  zoologicznych i botanicznych, parków jurajskich, parków rozrywki, zamków, pałaców i aquaparków.

 
 

Dyrektorzy                   

 

Władysław Durski                                  
1945 - 1951
 
Stanisław Piekarczyk   
1951 - 1952
 
Władysław Durski
1953 - 1969
 
Kazimierz Derdak
1969 - 1985
 
Ryszard Łęski
1985 - 1989
 
Krystyna Fortecka
1989 - 1992
 
Teresa Boczek
1992 -1993
 
Maria Hape
1992 - 1993
 
Małgorzata Antczak
1993 - 2009
 
Grzegorz Wierzchowski
2009 - 2014
 
Iwona Kamińska
2014 - obecnie